TOLURON 700 SC 5L

319,00

Brak w magazynie

Najniższa cena - ostatnie 30 dni: 319,00 SKU: ŚORO-TOLURON 5L Kategorie: , ,

Zapytaj o produkt (TOLURON 700 SC 5L)  TOLURON 700 SC


  OPAKOWANIE 5 L


  Herbicyd


  ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ  • chlorotoluron (związek z grupy pochodnych mocznika) – 700 g/l (43,98%)

  HERBICYD selektywny o działaniu układowym, stosowany doglebowo lub nalistnie, koncentrat w postaci stężonej zawiesiny


  do rozcieńczania wodą. Zgodnie z klasyfikacją HRAC substancja czynna zaliczana jest do grupy C2.


  Środek zawiera substancję czynną zaliczaną do inhibitorów fotosyntezy na poziomie fotosystemu II. Środek pobierany jest przez korzenie


  i liście chwastów. Pierwsze objawy działania pojawiają się po kilkunastu dniach od zastosowania w postaci widocznej chlorozy


  w przestrzeniach międzynerwowych, brzegach i wierzchołkach liści na najstarszych (dolnych) liściach, które jest zastępowana nekrozą.


  Następnie występuje coraz silniejsze zahamowania wzrostu rośliny.


  Miotła zbożowa najskuteczniej jest zwalczana od fazy kiełkowania do końca fazy krzewienia, a chwasty dwuliścienne od fazy kiełkowania do fazy 6 liści.


  a) Termin aplikacji: jesień, dawka: 1,4 l/ha


  Chwasty wrażliwe: gwiazdnica pospolita, miotła zbożowa, stulicha psia.


  Chwasty średniowrażliwe: chaber bławatek, jasnota różowa, mak polny, maruna bezwonna, rumian polny.


  Chwasty średnioodporne: iglica pospolita.


  Chwasty odporne: bodziszek drobny, dymnica pospolita, fiołek polny, przetacznik polny, przytulia czepna, samosiewy rzepaku.


  b) Termin aplikacji: wiosna, dawka: 1,4 l/ha


  Chwasty wrażliwe: gwiazdnica pospolita, miotła zbożowa, niezapominajka polna, rumian polny, tasznik pospolity.


  Chwasty średniowrażliwe: komosa biała, przetacznik polny.


  Chwasty średnioodporne: chaber bławatek, jasnota purpurowa, maruna bezwonna.


  Chwasty odporne: bodziszek drobny, fiołek polny, mak polny, przetacznik perski, przytulia czepna, samosiewy rzepaku.


  wiosna, dawka: 1,75 l/ha


  Chwasty wrażliwe: gwiazdnica pospolita, miotła zbożowa, niezapominajka polna, rumian polny, tasznik pospolity.


  Chwasty średniowrażliwe: komosa biała, przetacznik polny.


  Chwasty średnioodporne: chaber bławatek, jasnota purpurowa, maruna bezwonna.


  Chwasty odporne: bodziszek drobny, fiołek polny, mak polny, przetacznik perski, samosiewy rzepaku.


  Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych.

  Wybierz zdjęcie
  PSZENICA OZIMA, PSZENŻYTO OZIME, JĘCZMIEŃ OZIMY


  Termin stosowania:


  a) jesienią: od fazy 2-3 liści zbóż (od BBCH 12-13) do wystąpienia nocnych przymrozków.


  Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,4 l/ha.


  lub


  b) wiosną: po rozpoczęciu wegetacji roślin, w fazie pełni krzewienia (BBCH 25).


  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,75 l/ha.


  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,4 – 1,75 l/ha.


  Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.


  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.


  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.


  ŻYTO OZIME


  Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,4 l/ha.


  Termin stosowania: jesienią w fazie pełni krzewienia (BBCH 25).


  Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.


  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.


  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.


  Środek stosowany w zalecanych dawkach rozkłada się w glebie w trakcie okresu wegetacji i nie stwarza zagrożenia dla roślin


  uprawianych następczo. W przypadku wcześniejszej likwidacji plantacji z powodu uszkodzeń rośliny uprawnej przez szkodniki,


  choroby lub przymrozki, na polu po zlikwidowanej uprawie można, po wykonaniu orki przedsiewnej, uprawiać zboża ozime.


  1. Strategia zarządzania odpornością


  W celu zminimalizowania ryzyka wystąpienia i rozwoju odporności chwastów na herbicydy należy zgodnie z Dobrą Praktyką Rolniczą:


  – postępować ściśle zgodnie ze wskazówkami zawartymi w etykiecie środka ochrony roślin


  – stosować środek w zalecanej dawce, w zalecanym terminie zapewniającym optymalne zwalczanie chwastów,


  – dostosować dobór środka chwastobójczego oraz decyzji o wykonaniu zabiegu do panującego (ewentualnie potencjalnego)


  zachwaszczenia, z uwzględnieniem gatunków dominujących i progów szkodliwości,


  – stosować rotację herbicydów (substancji czynnych) o różnym mechanizmie działania,


  – stosować mieszankę herbicydów (substancji czynnych) o różnym mechanizmie działania,


  – stosować w rotacji i/lub mieszaninie herbicydy działające na kilka procesów życiowych chwastów (o różnym mechanizmie działania),


  – stosować herbicyd o danym mechanizmie działania tylko 1 raz w ciągu sezonu wegetacyjnego rośliny uprawnej,


  – dostosować zabiegi uprawowe do warunków panujących na polu, zwłaszcza do rodzaju i nasilenia chwastów,


  – używać różnych metod kontroli zachwaszczenia, w tym zmianowania upraw itp.,


  – używać kwalifikowanego materiału siewnego,


  – czyścić maszyny rolnicze, aby zapobiec przenoszeniu materiału rozmnożeniowego chwastów na inne stanowiska,


  – informować posiadacza zezwolenia o nie satysfakcjonującym zwalczaniu chwastów,


  – w celu uzyskania szczegółowych informacji należy się skontaktować z doradcą, posiadaczem zezwolenia lub przedstawicielem


  posiadacza zezwolenia.


  2. Środek można stosować tylko na plantacjach o starannej uprawie przedsiewnej, przy wysiewie ziarna na jednakową głębokość


  2-3 cm oraz wyrównanych wschodach.


  3. Przy opryskiwaniu wiosennym najlepsze efekty zwalczania chwastów uzyskuje się w zbożach sianych w terminach agrotechnicznych


  późniejszych od zalecanych.


  4. W zbożach sianych wcześnie, w których wschody miotły zbożowej pojawiają się jesienią, zabieg lepiej wykonać jesienią.


  5. Gdy wschody są nierównomierne środek może powodować uszkodzenie zbóż.


  6. W temperaturze poniżej 0°C zwracać szczególną uwagę na prawidłową pracę rozpylaczy opryskiwacza.


  7. Środka nie stosować:


  – w trakcie przymrozków


  – w temperaturze powyżej 20°C,


  – na glebach piaszczystych i torfowych oraz łatwo zamulających się,


  – na rośliny mokre lub zwiędnięte,


  – na rośliny uszkodzone przez choroby lub szkodniki,


  – w zbożach z wsiewką roślin bobowatych.


  8. Podczas stosowania środka nie dopuścić do:


  – znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych


  – nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.


  OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA ZBIORU ROŚLINY UPRAWNEJ (okres karencji); Nie dotyczy


  OKRES OD ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA, W KTÓRYM NA OBSZAR, NA KTÓRYM ZASTOSOWANO ŚRODEK MOGĄ WEJŚĆ LUDZIE


  ORAZ ZOSTAĆ WPROWADZONE ZWIERZĘTA (okres prewencji): Nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej


  na powierzchni roślin.


  Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zasad bezpiecznego stosowania produktu wskazanych na etykiecie.


  Dokonanie zakupu jest równoznaczne z oświadczeniem o spełnieniu wymagań zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin


  Zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin (Dz. U. poz. 455 z późn. zm.) od 26.11.2015 środki ochrony roślin przeznaczone dla użytkowników profesjonalnych będą mogły być sprzedawane osobom, które:


  1) ukończyły szkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin w Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, lub


  2) ukończyły szkolenie w zakresie doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin w Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, lub


  3) ukończyły szkolenie w zakresie integrowanej produkcji roślin potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, lub,


  4) nie wcześniej niż przed upływem 5 lat, przed nabyciem tych środków, ukończyły szkolenie wymagane od użytkowników profesjonalnych w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w państwie będącym stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, na podstawie przepisów obowiązujących w tym państwie, potwierdzone dokumentem o ukończeniu tego szkolenia, lub przedstawiły inny dokument wydany na podstawie przepisów obowiązujących w tym państwie, potwierdzający uzyskanie uprawnień do nabywania środków ochrony roślin przeznaczonych dla użytkowników profesjonalnych.


  5) ukończone 18 lat

  Waga 6 kg
  Producent

  Opinie

  Na razie nie ma opinii o produkcie.

  Napisz pierwszą opinię o „TOLURON 700 SC 5L”

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *