PAKIET 2 HA METODUS 650 WG 2X0,5 KG + METOS 960 EC 1X1 L + IZOSAFNER (2X0,1L)

395,00

Najniższa cena - ostatnie 30 dni: 395,00 SKU: ŚORO-PAKIET METODUS + NIXON Kategorie: , ,

Zapytaj o produkt (PAKIET 2 HA METODUS 650 WG 2X0,5 KG + METOS 960 EC 1X1 L + IZOSAFNER (2X0,1L))  Mamy dla Państwa przyjemność przedstawić nowość z firmy INNVIGO – herbicyd METODUS 650 WG w opakowaniu 1 kg (0,5 kg/ha) – na 2 ha + METOS 960EC 1 l (0,5 l/ha) – wersja doglebowa (wersja na 2-3 liść to METODUS + NIXON – patrz inne oferty)


  METODUS


  HERBICYD selektywny o działaniu układowym, stosowany doglebowo, w formie granul do sporządzania zawiesiny wodnej (WG).


  Zgodnie z klasyfikacją HRAC substancja czynna terbutylazyna zaliczana jest do grupy C1, a substancjeczynne mezotrion i izoksaflutol zaliczane są do grupy F2.


  Zawartość substancji czynnych:


  izoksaflutol (związek z grupy pochodnych izoksazoli) – 100 g/kg (10 %)


  mezotrion (związek z grupy pochodnych trójketonów) – 150 g/kg (15 %)


  terbutylazyna (związek z grupy triazyn) – 400 g/kg (40 %)

  działanie na chwasty


  Środek zawiera 3 substancje czynne należące do dwóch różnych grup chemicznych o odmiennym sposobie działania na chwasty.


  Mezotrion i izoksaflutol są zaliczane do inhibitorów enzymu odpowiedzialnego za biosyntezę barwników fotoaktywnych co w konsekwencji prowadzi do zahamowania biosyntezy karotenoidów w roślinach chwastów, objawiające się bieleniem liści.


  Mezotrion pobierany jest głównie przez liście oraz dodatkowo przez korzenie chwastów i szybko przemieszczany w roślinie, izoksaflutol pobierany jest przez korzenie, kiełki i liścienie chwastów. Pierwsze objawy działania substancji czynnych widoczne są po 5-7 dniach od wykonania zabiegu. Zamieranie chwastów następuje po około 14 dniach.


  Terbutylazyna zaliczana jest do inhibitorów procesu fotosyntezy, wywołuje w pierwszej kolejności chlorozy widoczne w szczególności w przestrzeniach między nerwami liści, a także na ich brzegach i wierzchołkach. Terbutylazyna pobierana jest głównie poprzez korzenie chwastów i w niewielkim stopniu poprzez ich liście. Zastosowanie terbutylazyny ogranicza wschody chwastów przez 6-8 tygodni po wykonaniu zabiegu.


  Dobre uwilgotnienie gleby oraz korzystne warunki dla wzrostu i rozwoju kukurydzy sprzyjają działaniu środka.  • Chwasty wrażliwe: Chwasty średnioodporne:

  • chwastnica jednostronna, fiołek polny, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, komosa biała, rdestówka powojowata, samosiewy rzepaku, tobołki polne, tasznik pospolity.: rdest ptasi.

  Stosowanie środka


  Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnego lub ciągnikowego opryskiwacza polowego.


  Kukurydza


  Termin stosowania:


  Środek stosować przedwschodowo (BBCH 00), najpóźniej do 3 dni po siewie kukurydzy.


  Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,8 kg/ha.


  Zalecana ilość wody: 200-250 l/ha.


  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.


  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.


  następstwo roślin


  Po zbiorze kukurydzy uprawianej w normalnych warunkach wegetacji, odchwaszczonej środkiem Metodus 650 WG po wykonaniu głębokiej orki oraz zespołu zalecanych uprawek przedsiewnych uprawiać można następujące rośliny rolnicze: pszenicę ozimą, pszenicę jarą, pszenicę durum (ozimą, jarą), jęczmień ozimy, jęczmień jary, fasolę, groch, rośliny włókniste, słonecznik, buraki cukrowe, ziemniaki, soję, kukurydzę (na ziarno, kiszonkę), kukurydzę cukrową oraz sorgo. W przypadku uprawy roślin wrażliwych takich jak: burak, bobowate, rzepak ozimy, słonecznik warzywa oraz wcześnie sianych zbóż ozimych w warunkach niekorzystnych dla rozkładu środka (gleby łatwo przesychające, o pH < 6.0, gleby o wysokiej zawartości substancji organicznej >4.0%, niskiej aktywności biologicznej, wyjątkowo niskich temperaturach w okresie zimowym, wyjątkowo niskiej wilgotność gleby latem i/lub jesienią i/lub zimą, nakładanie się powierzchni opryskanej preparatem) możliwe jest wystąpienie uszkodzeń rośliny uprawnej.


  W przypadku konieczności wcześniejszego zaorania plantacji potraktowanej środkiem Metodus 650 WG (np. w wyniku uszkodzenia kukurydzy przez grad, choroby, szkodniki lub przymrozki) na tym samym polu po wykonaniu orki na głębokość 20 cm można uprawiać tylko kukurydzę.


  środki OSTROŻNOŚCI, OKRESY KARENCJI I SZCZEGÓLNE WARUNKI STOSOWANIA


  Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):


  Nie dotyczy  1. W przypadku suszy skuteczność środka może ulec obniżeniu wskutek braku możliwości przedostania się substancji czynnej do systemu korzeniowego chwastów.

  2. W niekorzystnych warunkach pogodowych (np. susza, skrajnie niskie lub wysokie temperatury, duże wahania temperatur pomiędzy nocą a dniem) na niektórych odmianach kukurydzy środek może powodować przemijające objawy fitotoksyczności, nie mające wpływu na plon.

  3. Nie zaleca się stosowania środka w liniach wsobnych kukurydzy, na plantacjach nasiennych oraz w kukurydzy cukrowej bez uprzedniego wykonania próbnego zabiegu w celu sprawdzenia, czy nie występują objawy uszkodzenia roślin lub bez skontaktowania się z doradcą albo przedstawicielem posiadacza zezwolenia.

  4. Strategia zarządzania odpornością

   W celu zminimalizowania ryzyka wystąpienia i rozwoju odporności chwastów na herbicydy należy zgodnie z Dobrą Praktyką Rolniczą  • postępować ściśle zgodnie ze wskazówkami zawartymi w etykiecie środka ochrony roślin

  • stosować środek w zalecanej dawce, w zalecanym terminie zapewniającym optymalne zwalczanie chwastów,

  • dostosować dobór środka chwastobójczego oraz decyzji o wykonaniu zabiegu do panującego (ewentualnie potencjalnego) zachwaszczenia, z uwzględnieniem gatunków dominujących i progów szkodliwości,

  • stosować rotację herbicydów (substancji czynnych) o różnym mechanizmie działania,

  • stosować mieszankę herbicydów (substancji czynnych) o różnym mechanizmie działania,

  • stosować w rotacji i/lub mieszaninie herbicydy działające na kilka procesów życiowych chwastów (o różnym mechanizmie działania),

  • stosować herbicyd o danym mechanizmie działania tylko 1 raz w ciągu sezonu wegetacyjnego rośliny uprawnej,

  • dostosować zabiegi uprawowe do warunków panujących na polu, zwłaszcza do rodzaju i nasilenia chwastów,

  • używać różnych metod kontroli zachwaszczenia, w tym zmianowania upraw itp.,

  • używać kwalifikowanego materiału siewnego,

  • czyścić maszyny rolnicze, aby zapobiec przenoszeniu materiału rozmnożeniowego chwastów na inne stanowiska,

  • informować posiadacza zezwolenia o nie satysfakcjonującym zwalczaniu chwastów,

  • w celu uzyskania szczegółowych informacji należy się skontaktować z doradcą, posiadaczem zezwolenia lub przedstawicielem posiadacza zezwolenia.

  5. Środka nie stosować:  • w czasie opadu deszczu lub przed spodziewanym deszczem,

  • na rośliny osłabione lub uszkodzone przez szkodniki, przymrozki, zalanie lub suszę,

  • podczas wiatru stwarzającego możliwość znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne.

  6. Podczas stosowania środka nie dopuścić do:  • znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych,

  • nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.
  Metos 960 EC jest herbicydem w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej (EC), stosowanym doglebowo. Zgodnie z klasyfikacją HRAC substancja czynna S-metolachlor zaliczana jest do grupy K3.


  DZIAŁANIE NA CHWASTY


  Herbicyd selektywny, układowy, powodujący hamowanie kiełkowania i rozwoju siewek chwastów. Metos 960 EC pobierany jest przez kiełkujące chwasty. Chwasty są niszczone przed wschodami, w okresie wschodów oraz krótko po wschodach. Umiarkowane opady i ciepła pogoda sprzyjają działaniu środka.  • Chwasty wrażliwe: Chwasty odporne:

  • chwastnica jednostronna, palusznik krwawy, psianka czarna, włośnica zielona.: bieluń dziędzierzawa, fiołek polny, komosa biała, komosa wielkolistna, rdest powojowy.

  STOSOWANIE ŚRODKA


  Kukurydza


  Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha.


  Termin stosowania środka:


  środek stosować bezpośrednio po siewie (BBCH 00) na dobrze uprawioną (bez grud), wilgotną glebę lub bezpośrednio po wschodach, do fazy 4 liści rośliny uprawnej (BBCH ?14).


  W przypadku braku opadów atmosferycznych (przesuszona gleba) herbicyd stosować przed siewem kukurydzy – z wymieszaniem z glebą na głębokość 5 cm.


  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1


  NASTĘPSTWO ROŚLIN


  Metos 960 EC nie stwarza zagrożenia dla roślin uprawianych następczo. W przypadku konieczności zaorania plantacji na której zastosowano środek, w wyniku uszkodzenia rośliny uprawnej przez przymrozki, choroby lub szkodniki, po wykonaniu uprawy przedsiewnej można uprawiać kukurydzę, buraki, ziemniak, groch, bób, fasolę, kapustę, pomidor, seler, szpinak oraz słonecznik.

  Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zasad bezpiecznego stosowania produktu wskazanych na etykiecie.


  Dokonanie zakupu jest równoznaczne z oświadczeniem o spełnieniu wymagań zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin


  Zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin (Dz. U. poz. 455 z późn. zm.) od 26.11.2015 środki ochrony roślin przeznaczone dla użytkowników profesjonalnych będą mogły być sprzedawane osobom, które:


  1) ukończyły szkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin w Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, lub


  2) ukończyły szkolenie w zakresie doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin w Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, lub


  3) ukończyły szkolenie w zakresie integrowanej produkcji roślin potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, lub,


  4) nie wcześniej niż przed upływem 5 lat, przed nabyciem tych środków, ukończyły szkolenie wymagane od użytkowników profesjonalnych w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w państwie będącym stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, na podstawie przepisów obowiązujących w tym państwie, potwierdzone dokumentem o ukończeniu tego szkolenia, lub przedstawiły inny dokument wydany na podstawie przepisów obowiązujących w tym państwie, potwierdzający uzyskanie uprawnień do nabywania środków ochrony roślin przeznaczonych dla użytkowników profesjonalnych.


  5) ukończone 18 lat


  5) **Przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego.

  Waga 3 kg
  Producent

  Opinie

  Na razie nie ma opinii o produkcie.

  Napisz pierwszą opinię o „PAKIET 2 HA METODUS 650 WG 2X0,5 KG + METOS 960 EC 1X1 L + IZOSAFNER (2X0,1L)”

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

  Może spodoba się również…