METODUS 650 WG 0,5 KG

145,80

Najniższa cena - ostatnie 30 dni: 145,80 SKU: ŚORO-PAKIET METODUS Kategorie: , ,

Zapytaj o produkt (METODUS 650 WG 0,5 KG)
   

  Mamy dla Państwa przyjemność przedstawić w ramach przedsprzedaży nowość z firmy INNVIGO – herbicyd METODUS 650 WG w opakowaniu 0,5 kg – na 1 ha (maks. dawka na 1 ha to 0,8 kg). Polecamy zestaw metodus plus metalica


  HERBICYD selektywny o działaniu układowym, stosowany doglebowo, w formie granul do sporządzania zawiesiny wodnej (WG).


  Zgodnie z klasyfikacją HRAC substancja czynna terbutylazyna zaliczana jest do grupy C1, a substancjeczynne mezotrion i izoksaflutol zaliczane są do grupy F2.


  Zawartość substancji czynnych:


  izoksaflutol (związek z grupy pochodnych izoksazoli) – 100 g/kg (10 %)


  mezotrion (związek z grupy pochodnych trójketonów) – 150 g/kg (15 %)


  terbutylazyna (związek z grupy triazyn) – 400 g/kg (40 %)


  Data ważności koniec 04.2022 r


  działanie na chwasty


  Środek zawiera 3 substancje czynne należące do dwóch różnych grup chemicznych o odmiennym sposobie działania na chwasty.


  Mezotrion i izoksaflutol są zaliczane do inhibitorów enzymu odpowiedzialnego za biosyntezę barwników fotoaktywnych co w konsekwencji prowadzi do zahamowania biosyntezy karotenoidów w roślinach chwastów, objawiające się bieleniem liści.


  Mezotrion pobierany jest głównie przez liście oraz dodatkowo przez korzenie chwastów i szybko przemieszczany w roślinie, izoksaflutol pobierany jest przez korzenie, kiełki i liścienie chwastów. Pierwsze objawy działania substancji czynnych widoczne są po 5-7 dniach od wykonania zabiegu. Zamieranie chwastów następuje po około 14 dniach.


  Terbutylazyna zaliczana jest do inhibitorów procesu fotosyntezy, wywołuje w pierwszej kolejności chlorozy widoczne w szczególności w przestrzeniach między nerwami liści, a także na ich brzegach i wierzchołkach. Terbutylazyna pobierana jest głównie poprzez korzenie chwastów i w niewielkim stopniu poprzez ich liście. Zastosowanie terbutylazyny ogranicza wschody chwastów przez 6-8 tygodni po wykonaniu zabiegu.


  Dobre uwilgotnienie gleby oraz korzystne warunki dla wzrostu i rozwoju kukurydzy sprzyjają działaniu środka.  • Chwasty wrażliwe: Chwasty średnioodporne:

  • chwastnica jednostronna, fiołek polny, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, komosa biała, rdestówka powojowata, samosiewy rzepaku, tobołki polne, tasznik pospolity.: rdest ptasi.

  Stosowanie środka


  Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnego lub ciągnikowego opryskiwacza polowego.


  Kukurydza


  Termin stosowania:


  Środek stosować przedwschodowo (BBCH 00), najpóźniej do 3 dni po siewie kukurydzy.


  Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,8 kg/ha.


  Zalecana ilość wody: 200-250 l/ha.


  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.


  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.


  następstwo roślin


  Po zbiorze kukurydzy uprawianej w normalnych warunkach wegetacji, odchwaszczonej środkiem Metodus 650 WG po wykonaniu głębokiej orki oraz zespołu zalecanych uprawek przedsiewnych uprawiać można następujące rośliny rolnicze: pszenicę ozimą, pszenicę jarą, pszenicę durum (ozimą, jarą), jęczmień ozimy, jęczmień jary, fasolę, groch, rośliny włókniste, słonecznik, buraki cukrowe, ziemniaki, soję, kukurydzę (na ziarno, kiszonkę), kukurydzę cukrową oraz sorgo. W przypadku uprawy roślin wrażliwych takich jak: burak, bobowate, rzepak ozimy, słonecznik warzywa oraz wcześnie sianych zbóż ozimych w warunkach niekorzystnych dla rozkładu środka (gleby łatwo przesychające, o pH < 6.0, gleby o wysokiej zawartości substancji organicznej >4.0%, niskiej aktywności biologicznej, wyjątkowo niskich temperaturach w okresie zimowym, wyjątkowo niskiej wilgotność gleby latem i/lub jesienią i/lub zimą, nakładanie się powierzchni opryskanej preparatem) możliwe jest wystąpienie uszkodzeń rośliny uprawnej.


  W przypadku konieczności wcześniejszego zaorania plantacji potraktowanej środkiem Metodus 650 WG (np. w wyniku uszkodzenia kukurydzy przez grad, choroby, szkodniki lub przymrozki) na tym samym polu po wykonaniu orki na głębokość 20 cm można uprawiać tylko kukurydzę.


  środki OSTROŻNOŚCI, OKRESY KARENCJI I SZCZEGÓLNE WARUNKI STOSOWANIA


  Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):


  Nie dotyczy  1. W przypadku suszy skuteczność środka może ulec obniżeniu wskutek braku możliwości przedostania się substancji czynnej do systemu korzeniowego chwastów.

  2. W niekorzystnych warunkach pogodowych (np. susza, skrajnie niskie lub wysokie temperatury, duże wahania temperatur pomiędzy nocą a dniem) na niektórych odmianach kukurydzy środek może powodować przemijające objawy fitotoksyczności, nie mające wpływu na plon.

  3. Nie zaleca się stosowania środka w liniach wsobnych kukurydzy, na plantacjach nasiennych oraz w kukurydzy cukrowej bez uprzedniego wykonania próbnego zabiegu w celu sprawdzenia, czy nie występują objawy uszkodzenia roślin lub bez skontaktowania się z doradcą albo przedstawicielem posiadacza zezwolenia.

  4. Strategia zarządzania odpornością

   W celu zminimalizowania ryzyka wystąpienia i rozwoju odporności chwastów na herbicydy należy zgodnie z Dobrą Praktyką Rolniczą  • postępować ściśle zgodnie ze wskazówkami zawartymi w etykiecie środka ochrony roślin

  • stosować środek w zalecanej dawce, w zalecanym terminie zapewniającym optymalne zwalczanie chwastów,

  • dostosować dobór środka chwastobójczego oraz decyzji o wykonaniu zabiegu do panującego (ewentualnie potencjalnego) zachwaszczenia, z uwzględnieniem gatunków dominujących i progów szkodliwości,

  • stosować rotację herbicydów (substancji czynnych) o różnym mechanizmie działania,

  • stosować mieszankę herbicydów (substancji czynnych) o różnym mechanizmie działania,

  • stosować w rotacji i/lub mieszaninie herbicydy działające na kilka procesów życiowych chwastów (o różnym mechanizmie działania),

  • stosować herbicyd o danym mechanizmie działania tylko 1 raz w ciągu sezonu wegetacyjnego rośliny uprawnej,

  • dostosować zabiegi uprawowe do warunków panujących na polu, zwłaszcza do rodzaju i nasilenia chwastów,

  • używać różnych metod kontroli zachwaszczenia, w tym zmianowania upraw itp.,

  • używać kwalifikowanego materiału siewnego,

  • czyścić maszyny rolnicze, aby zapobiec przenoszeniu materiału rozmnożeniowego chwastów na inne stanowiska,

  • informować posiadacza zezwolenia o nie satysfakcjonującym zwalczaniu chwastów,

  • w celu uzyskania szczegółowych informacji należy się skontaktować z doradcą, posiadaczem zezwolenia lub przedstawicielem posiadacza zezwolenia.

  5. Środka nie stosować:  • w czasie opadu deszczu lub przed spodziewanym deszczem,

  • na rośliny osłabione lub uszkodzone przez szkodniki, przymrozki, zalanie lub suszę,

  • podczas wiatru stwarzającego możliwość znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne.

  6. Podczas stosowania środka nie dopuścić do:  • znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych,

  • nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

  Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zasad bezpiecznego stosowania produktu wskazanych na etykiecie.


  Dokonanie zakupu jest równoznaczne z oświadczeniem o spełnieniu wymagań zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin


  Zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin (Dz. U. poz. 455 z późn. zm.) od 26.11.2015 środki ochrony roślin przeznaczone dla użytkowników profesjonalnych będą mogły być sprzedawane osobom, które:


  1) ukończyły szkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin w Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, lub


  2) ukończyły szkolenie w zakresie doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin w Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, lub


  3) ukończyły szkolenie w zakresie integrowanej produkcji roślin potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, lub,


  4) nie wcześniej niż przed upływem 5 lat, przed nabyciem tych środków, ukończyły szkolenie wymagane od użytkowników profesjonalnych w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w państwie będącym stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, na podstawie przepisów obowiązujących w tym państwie, potwierdzone dokumentem o ukończeniu tego szkolenia, lub przedstawiły inny dokument wydany na podstawie przepisów obowiązujących w tym państwie, potwierdzający uzyskanie uprawnień do nabywania środków ochrony roślin przeznaczonych dla użytkowników profesjonalnych.


  5) ukończone 18 lat

  Waga 1 kg

  Opinie

  Na razie nie ma opinii o produkcie.

  Napisz pierwszą opinię o „METODUS 650 WG 0,5 KG”

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *