MANFIL 80 WP 1 KG

28,00

Brak w magazynie

Zapytaj o produkt (MANFIL 80 WP 1 KG)
  Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych


  Zawartość substancji czynnej:


  mankozeb (związek z grupy ditiokarbaminianów) – 80% (800 g/kg).


  OPIS DZIAŁANIA


  Manfil 80 WP jest środkiem grzybobójczym w formie proszku do sporządzania zawiesiny wodnej o działaniu powierzchniowym do stosowania zapobiegawczego w ochronie ziemniaka, jabłoni i pomidora w uprawie polowej przed chorobami grzybowymi.


  Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy sadowniczych (uprawa jabłoni), polowych (uprawa ziemniaka i pomidora) i ręcznych (uprawa pomidora i jabłoni).


  STOSOWANIE ŚRODKA


  ziemniak


  zaraza ziemniaka


  Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2 kg/ha


  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 8


  Odstęp między zabiegami: 7 dni


  Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha


  Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste


  Większą ilość wody stosować na plantacjach o silnie rozwiniętej naci ziemniaczanej.


  Termin stosowania: Środek stosować od fazy początku rozwoju pierwszych liści do fazy


  początku żółknięcia liści (BBCH 10 – 91).


  a) Pierwszy zabieg:


  – obszary o największym zagrożeniu zarazą ziemniaka – zabieg należy wykonać przed zwieraniem się międzyrzędzi lub przed pojawieniem się pierwszych objawów choroby. W przypadku lokalnych komunikatów o występowaniu zarazy należy niezwłocznie przeprowadzić zabieg.


  – obszary o niższym zagrożeniu zarazą ziemniaka – zabieg wykonać niezwłocznie po przekroczeniu lokalnych komunikatów o wystąpieniu zarazy.


  b) Następne zabiegi wykonać w odstępie 7 dni.


  W przypadku, gdy w programie zwalczania zarazy ziemniaka pierwszy zabieg wykonywany jest środkiem o działaniu układowym, środek ochrony roślin Manfil 80 WP powinien być stosowany przemiennie z innymi środkami grzybobójczymi o innym mechanizmie działania.


  jabłoń


  Parch jabłoni


  Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3 kg/ha


  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1


  Zalecana ilość wody: 700 l/ha


  Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste


  Termin stosowania: Środek stosować od fazy nabrzmiewania pąków kwiatowych do fazy osiągnięcia przez owoce 90% typowej wielkości (BBCH 51 – 79).


  Zabieg należy wykonać zgodnie z harmonogramem prognozy wystąpienia parcha jabłoni.


  Manfil 80 WG jest środkiem o działaniu zapobiegawczym, który w ciągu całego sezonu wegetacyjnego można stosować jednorazowo w programach ochrony z innymi środkam grzybobójczymi.


  pomidor (w uprawie polowej)


  Zaraza ziemniaka


  Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2 kg/ha


  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 5


  Odstęp między zabiegami: 7 dni


  Zalecana ilość wody: 500-800 l/ha


  Zalecane opryskiwanie : drobnokropliste


  Termin stosowania: Środek stosować od fazy całkowicie rozwiniętego pierwszego liścia do fazy zakończenia rozwoju owoców (BBCH 11 – 79).


  Zabieg należy wykonać w przypadku pojawienia się pierwszych objawów choroby lub Zgodnie z sygnalizacją.


  Manfil 80 WG jest środkiem o działaniu zapobiegawczym, który w ciągu całego sezonu wegetacyjnego można stosować maksymalnie 5 razy w odstępach 7 dniowych oraz przemiennie z innymi środkami grzybobójczymi o innym mechanizmie działania.


  UWAGI:


  1. Środek stosować przemiennie z fungicydami należącymi do innych grup chemicznych o odmiennym mechanizmie działania.


  2. Podczas stosowania środka nie dopuścić do znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne.


  3. Zabiegu nie wykonywać na mokre rośliny.


  SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ


  Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Odważoną ilość środka wymieszać w osobnym naczyniu z małą ilością wody, następnie wlać przez sito do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem). Opróżnione opakowanie przepłukać trzy razy wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową. Uzupełnić opryskiwacz wodą do potrzebnej ilości. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz mechaniczne wymieszać. Opryskiwać z włączonym mieszadłem. Opryskiwać natychmiast po przygotowaniu cieczy roboczej.


  POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY


  Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko  skażenia wód powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu przepisów Prawa wodnegO oraz skażenia gruntu, tj.:


  – po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg, jeżeli jest to możliwe lub


  – unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub


  – unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.


  Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.


  Z wodą użytą do mycia aparatury postąpić tak, jak z resztkami cieczy użytkowej, stosując te same środki ochrony osobistej.


  WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA


  Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy użytkowej i które zwróciły się o taką informację.


  Środki ostrożności dla osób stosujących środek:


  Stosować rękawice ochronne oraz odzież ochronną, ochronę oczu i ochronę twarzy  zabezpieczającą przed oddziaływaniem środków ochrony roślin, oraz odpowiednie obuwie (np. kalosze) w trakcie przygotowywania cieczy użytkowej oraz w trakcie wykonywania zabiegu. Dodatkowo (tylko w trakcie załadunku i mieszania środka) stosować ochronę dróg oddechowych (maska ochronna FFP3).


  Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:


  Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.


  W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 1 m w przypadku stosowania środka opryskiwaczem sadowniczym (jabłoń) i 3 m od terenów nieużytkowanych rolniczo (w przypadku stosowania środka opryskiwaczem polowym).


  W przypadku uprawy jabłoni w celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 35 m od zbiorników i cieków wodnych, w przypadku stosowania środka przy użyciu opryskiwaczy polowych (ziemniak i pomidor) – 1 m.


  Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta: nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin


  Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):


  – ziemniak – 7 dni


  – jabłoń – 35 dni


  – pomidor – 3 dni.


  Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia w którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz):


  Nie dotyczy


  Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia,


  w którym można siać lub sadzić rośliny uprawiane następczo:


  Nie dotyczy


  WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY


  ROŚLIN I OPAKOWANIA


  Chronić przed dziećmi.


  Środek ochrony roślin przechowywać:


  – w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania


  zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,


  – w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami


  lub paszą,


  – w temperaturze 0 oC – 30oC, z dala od źródeł ciepła.


  Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych celów.


  Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów niebezpiecznych.


  Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących


  środkami niebezpiecznymi.


  PIERWSZA POMOC


  Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.


  W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę


  W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ NA SKÓRĘ: Umyć dużą ilością wody z mydłem.


  W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.


  W przypadku narażenia lub styczności: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.


  Okres ważności – 2 lata


  Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zasad bezpiecznego stosowania produktu wskazanych na etykiecie.


  Dokonanie zakupu jest równoznaczne z oświadczeniem o spełnieniu wymagań zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin


  Zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin (Dz. U. poz. 455 z późn. zm.) od 26.11.2015 środki ochrony roślin przeznaczone dla użytkowników profesjonalnych będą mogły być sprzedawane osobom, które:


  1) ukończyły szkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin w Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, lub


  2) ukończyły szkolenie w zakresie doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin w Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, lub


  3) ukończyły szkolenie w zakresie integrowanej produkcji roślin potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, lub,


  4) nie wcześniej niż przed upływem 5 lat, przed nabyciem tych środków, ukończyły szkolenie wymagane od użytkowników profesjonalnych w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w państwie będącym stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, na podstawie przepisów obowiązujących w tym państwie, potwierdzone dokumentem o ukończeniu tego szkolenia, lub przedstawiły inny dokument wydany na podstawie przepisów obowiązujących w tym państwie, potwierdzający uzyskanie uprawnień do nabywania środków ochrony roślin przeznaczonych dla użytkowników profesjonalnych.


  5) ukończone 18 lat

  Waga 1,3 kg

  Opinie

  Na razie nie ma opinii o produkcie.

  Napisz pierwszą opinię o „MANFIL 80 WP 1 KG”

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.