CEZARO 574 SC 1 L

259,00

Najnowszy jesienny herbicyd do zwalczania chwastów w zbożach

Najniższa cena - ostatnie 30 dni: 259,00 SKU: ŚORO-CEZARO Kategorie: , ,

Zapytaj o produkt (CEZARO 574 SC 1 L)
  NOWOŚĆ OD FIRMY INNVIGO NA CHWASTY W ZBOŻU CEZARO 1 L


  Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych


  Zawartość substancji czynnych:


  flufenacet (związek z grupy oksyacetamidów) – 312 g/l (25.83%)


  diflufenikan (związek z grupy pirydynokarboksamidów) – 250 g/l (20.7%)


  florasulam (związek z grupy triazolopirymidyn) – 12 g/l (0.99%)


  Inne substancje niebezpieczne, nie będące substancją czynną:


  1,2-benzoizotiazolin-3-on


  Herbicyd selektywny (SC) o działaniu układowym, w postaci stężonej zawiesiny do sporządzania roztworu wodnego


  Środek zawiera 3 substancje czynne o odmiennym mechanizmie działania.


  Flufenacet jest substancją o działaniu układowym, zaliczaną do inhibitorów syntezy kwasów tłuszczowych o długich łańcuchach. Pobierany jest głównie przez korzenie i część podliścieniową kiełkujących chwastów. Pozostaje w glebie przez wiele tygodni po zabiegu, co powoduje utrzymanie wysokiej skuteczności chwastobójczej również w późniejszym okresie. Najlepszy efekt chwastobójczy uzyskuje się stosując go we wczesnych fazach rozwojowych chwastów, to jest w czasie kiełkowania lub krótko po wschodach, w fazie siewek.


  Diflufenikan jest substancją o działaniu kontaktowym (w niewielkim stopniu przemieszczającą się w roślinie), zaliczaną do inhibitorów biosyntezy karotenoidów, barwników biorących udział w procesie fotosyntezy. Brak tych struktur powoduje zbielenie tkanek liści i rozpad komórek, co szczególnie jest widoczne w przypadku nowych tkanek. Diflufenikan po zastosowaniu pozostaje przez dłuższy czas na powierzchni gleby wytwarzając cienką warstwę, która działa kontaktowo na wschodzące młode, aktywnie rosnące chwasty. Pobierany przez chwasty w okresie kiełkowania głównie przez liścienie, liście i częściowo przez korzenie.


  Florasulam blokuje działanie enzymów roślinnych – aminokwasów syntetazy acetylomleczanowej (ALS), co powoduje w konsekwencji zahamowanie wzrostu oraz rozwoju chwastów. Pobierany jest przez liścienie i liście chwastów. Pierwsze efekty działania pojawiają się po kilku dniach. Symptomy pojawiają się najpierw na górnych częściach merystemów wzrostu rośliny jako chlorozy i nekrozy. Nowe, górne liście ulegają zwiędnięciu, a po nich stopniowo liście z niższych partii rośliny. Na niektórych gatunkach chwastów dochodzi do zaczerwienienia żyłek liści. Całkowite zasychanie liści następuje w optymalnych warunkach atmosferycznych po 7-10 dniach, natomiast w warunkach niekorzystnych dopiero po 6-8 tygodniach.


  Najlepszy efekt chwastobójczy uzyskuje się stosując środek na chwasty znajdujące się we wczesnych fazach rozwojowych, to jest w czasie ich kiełkowania lub krótko po wschodach, od fazy siewek do fazy 2-3 liści.


  Chwasty wrażliwe: bodziszek drobny, fiołek polny, gwiazdnica pospolita, mak polny, maruna nadmorska, miotła zbożowa, tasznik pospolity, przetacznik bluszczykowy, przytulia czepna, rumian polny, samosiewy rzepaku


  Chwasty średnio wrażliwe: chaber bławatek  STOSOWANIE ŚRODKA


  Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych.


  Pszenica ozima, pszenżyto ozime, jęczmień ozimy, żyto ozime


  Maksymalna / zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,4 l/ha.


  Termin stosowania: Środek stosować jesienią, od fazy 1 liścia do połowy fazy krzewienia (BBCH 11-25).


  Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.


  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.


  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.


  ŚRODKI OSTROŻNOŚCI, OKRESY KARENCJI I SZCZEGÓLNE WARUNKI STOSOWANIA  1. Po zastosowaniu środka na roślinach pszenicy, żyta lub jęczmienia mogą czasami wystąpić przejściowe objawy fitotoksyczności takie jak chloroza, przebarwienia, zahamowanie wzrostu, bez wpływu na plonowanie zbóż.

  2. W czasie pracy, gdy ciecz użytkowa znajduje się w zbiorniku opryskiwacza należy zwrócić uwagę na pełne odpowietrzenie zbiornika.

  3. Strategia zarządzania odpornością

   W celu zminimalizowania ryzyka wystąpienia i rozwoju odporności chwastów na herbicydy należy zgodnie z Dobrą Praktyką Rolniczą:


   postępować ściśle zgodnie ze wskazówkami zawartymi w etykiecie środka ochrony roślin – stosować środek w zalecanej dawce, w zalecanym terminie zapewniającym optymalne zwalczanie chwastów,


   dostosować dobór środka chwastobójczego oraz decyzji o wykonaniu zabiegu do panującego (ewentualnie potencjalnego) zachwaszczenia, z uwzględnieniem gatunków dominujących i progów szkodliwości,


   stosować rotację herbicydów (substancji czynnych) o różnym mechanizmie działania


   stosować mieszankę herbicydów (substancji czynnych) o różnym mechanizmie działania


   stosować w rotacji i/lub mieszaninie herbicydy działające na kilka procesów życiowych chwastów (o różnym mechanizmie działania)


   stosować herbicyd o danym mechanizmie działania tylko 1 raz w ciągu sezonu wegetacyjnego rośliny uprawnej


   dostosować zabiegi uprawowe do warunków panujących na polu, zwłaszcza do rodzaju i nasilenia chwastów


   używać różnych metod kontroli zachwaszczenia, w tym zmianowania upraw itp.


   używać kwalifikowanego materiału siewnego


   czyścić maszyny rolnicze, aby zapobiec przenoszeniu materiału rozmnożeniowego chwastów na inne stanowiska


   informować posiadacza zezwolenia o nie satysfakcjonującym zwalczaniu chwastów


   w celu uzyskania szczegółowych informacji należy się skontaktować z doradcą, posiadaczem zezwolenia lub przedstawicielem posiadacza zezwolenia.


  4. Środka nie stosować

   na rośliny osłabione lub uszkodzone przez choroby, szkodniki, przymrozki, suszę


   w temperaturze powietrza poniżej 5°C i powyżej 25°C


   po nocnych przymrozkach oraz przed spodziewanymi przymrozkami


   w zbożach z wsiewką roślin bobowatych


   na rośliny pokryte szronem


   przed spodziewanymi silnymi opadami deszczupodczas wiatru stwarzającego możliwość znoszenia cieczy użytkowej.


  5. Podczas stosowania środka nie dopuścić do:

   znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne i tereny sąsiadujące z terenem opryskiwanym


   nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.


  W ramach standardowego płodozmianu po zbiorze rośliny uprawnej, w której został zastosowany środek można wysiewać bez konieczności wykonania orki pszenicę ozimą, jęczmień ozimy, pszenżyto ozime, żyto.


  Po wykonaniu orki na głębokość 10 cm można uprawiać len a po wykonaniu orki na głębokość 20 cm można uprawiać kukurydzę ora korzeniowe rośliny okopowe (np. marchew).


  Po upływie dwóch sezonów wegetacyjnych od zastosowania środka i wykonaniu orki na głębokość 30 można uprawiać rośliny strączkowe.


  Po upływie trzech sezonów wegetacyjnych od zastosowania środka i wykonaniu orki na głębokość 30 można uprawiać rośliny cebulowe i słonecznik. W przypadku konieczności wcześniejszego zlikwidowania plantacji w wyniku uszkodzenia roślin przez mróz, szkodniki lub choroby na polu tym można uprawiać tylko len, po wykonaniu orki na głębokość 30 cm.


  SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ


  Ciecz użytkową przygotować bezpośrednio przed zastosowaniem.


  Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej objętość wraz z ilością środka. Napełniając opryskiwacz postępować zgodnie z instrukcją producenta opryskiwacza. W przypadku braku instrukcji odmierzoną ilość środka dodać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem).


  Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową, uzupełnić wodą do potrzebnej ilości i dokładnie wymieszać. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza, ciecz wymieszać.


  W przypadku przerw w opryskiwaniu, przed ponownym przystąpieniem do pracy, ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza dokładnie wymieszać.


  Sporządzoną w zbiorniku opryskiwacza ciecz użytkową niezwłocznie zużyć.


  Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zasad bezpiecznego stosowania produktu wskazanych na etykiecie.


  Dokonanie zakupu jest równoznaczne z oświadczeniem o spełnieniu wymagań zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin


  Zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin (Dz. U. poz. 455 z późn. zm.) od 26.11.2015 środki ochrony roślin przeznaczone dla użytkowników profesjonalnych będą mogły być sprzedawane osobom, które:


  1) ukończyły szkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin w Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, lub


  2) ukończyły szkolenie w zakresie doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin w Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, lub


  3) ukończyły szkolenie w zakresie integrowanej produkcji roślin potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, lub,


  4) nie wcześniej niż przed upływem 5 lat, przed nabyciem tych środków, ukończyły szkolenie wymagane od użytkowników profesjonalnych w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w państwie będącym stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, na podstawie przepisów obowiązujących w tym państwie, potwierdzone dokumentem o ukończeniu tego szkolenia, lub przedstawiły inny dokument wydany na podstawie przepisów obowiązujących w tym państwie, potwierdzający uzyskanie uprawnień do nabywania środków ochrony roślin przeznaczonych dla użytkowników profesjonalnych.

  Waga 2 kg
  Producent

  Opinie

  Na razie nie ma opinii o produkcie.

  Napisz pierwszą opinię o „CEZARO 574 SC 1 L”

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *